fbpx

Privacy Policy

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen

information om personuppgifter

I och med ditt avtal om kurs och eventuellt medlemskap hos Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter, org nr 802429-9169, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser att behöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter, org nr 802429-9169, med kontaktuppgifter:
Aschebergsgatan 15, 411 27 Göteborg Tel: 073-635 27 26
E-post: info@mediteraigoteborg.org
Org.nr 802429-9169

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter skyldigheter och rättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, till exempel personnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs att praktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång till Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

User Data Deletion

1. Logga in i ditt konto och avsluta ditt konto via följande sida: https://mediteraigoteborg.org/mitt-konto/

2. Skicka ett mejl till info@mediteraigoteborg.org för att vi ska radera ditt konto och din data. 

Förfrågan

Studieprogram